Caniatâd i'r cwcis

Trwy glicio "Derbyn", rydych yn cytuno i storio cwcis ar eich dyfais er mwyn gwella'r llywio o amgylch y wefan, i ddadansoddi'r defnydd a wneir o'r safle, ac i helpu gyda'n gwaith marchnata. Gallwch weld rhagor o wybodaeth yn ein Polisi Preifatrwydd

Gweld Polisi Preifatrwydd
Cau
Rhan 12

O Fownhope i Rosan ar Wy

Rhan 12

O Fownhope i Rosan ar Wy

O Fownhope mae'r llwybr yn gymysgedd o goetir a ffermdir, yn pasio drwy Goed Lea a Paget (SoDdGA), sydd â rhai o'r coetiroedd dail llydan gorau yn AHNE Dyffryn Gwy. Yna mae'r daith gerdded yn croesi ffermdir i ymuno â'r Afon Gwy yn How Caple. Dilynir darn 1.7 milltir (3 km) o lôn darmac gul at y lle sydd â'r enw hyfryd ‘Hole in the Wall’, gan barhau heibio i bont grog Foy (sy'n gadael i chi fynd yn rhwydd at Eglwys ddel y Santes Fair).

Yn fuan ar ôl y bont, ymunwch â'r llwybr eithaf gwastad sy'n arwain yr holl ffordd i Rosan ar Wy, gan ddilyn darn byr o'r hen drac rheilffordd yn nes ymlaen. Yn yr haf, chwiliwch am wenoliaid y glennydd yn nythu ar y lan gyferbyn yng Nghomin Backney. Mae'r llwybr yn parhau heibio i Glwb Rhwyfo Rhosan ar Wy i gyrraedd Tafarn yr Hope & Anchor. Nodwch, gall y ffermdir rhwng How Caple a Rhosan ar Wy fod yn lleidiog iawn mewn tywydd gwlyb.

Proffil uchder y tir

Gwybodaeth am y Daith

Man cychwyn:
Fownhope 759 yards (700m) from village centre
Gorffen:
Tafarn yr Hope & Anchor yn Rhosan ar Wy
Pellter:
10.5 milltir (16.9 km)
Amser:
6 awr
Esgyniad yr uchder:
1033 troedfedd (315 metr)
Map OS:
Explorer 189 Hereford & Ross-on-Wye
Bwyd a diod:
Dim ar y ffordd. Siopau'r pentref a dwy dafarn yn Fownhope, hanner milltir oddi ar y llwybr. Wrth agosáu at Rosan ar Wy, mae'r Little Meal House yn Fferm Townsend yn gwerthu cynnyrch fferm lleol, llaeth, diodydd lleol, hufen iâ.
Cludiant cyhoeddus:
Nid oes unrhyw gludiant cyhoeddus ar gael rhwng Fownhope a Rhosan ar Wy. Rai dyddiau, gallwch fynd i Fownhope ar y gwasanaeth bws rhwng Henffordd a Woolhope.
Lle i gael stamp ar eich pasbort:
Tafarn yr Hope & Anchor ar lan yr afon yn Rhosan ar Wy

Uchafbwyntiau

Diwrnod y Derw-afal yn Fownhope

Yn Fownhope ar fore Diwrnod y Derw-afal (Mai 29ain) torrir cangen dderw a gaiff ei haddurno gyda rhubanau coch, gwyn a glas ac mae'r pentrefwyr yn addurno ffyn â blodau. Mae'n gelfyddyd draddodiadol sydd wedi pasio i lawr drwy'r cenedlaethau, ac mae'n ffordd o baratoi ar gyfer gorymdaith yr Heart of Oak Society drwy'r pentref yng nghwmni band pres a phentrefwyr. Roedd y gymdeithas hon yn fath o Gymdeithas y Cyfeillion ym mlynyddoedd cynnar y 19eg ganrif, oedd yn darparu math o yswiriant i aelodau pan oedden nhw'n mynd trwy gyfnod anodd.

Ewch i'r wefan
Common Hill & Lea and Pagetts Wood

Mae porfeydd calchfaen wedi dirywio'n enbyd oherwydd ffermio dwys, ond mae'r warchodfa hon i'w chael ar lethr ogleddol cefnen galchfaen lle mae pridd tenau, prin o faetholion sy'n draenio'n rhwydd yn cynhyrchu porfa ysblennydd sy'n cynnwys briallu Mair a marjoram. Dim ond ar dir sydd erioed wedi ei droi neu ei wella gyda gwrtaith a chwynladdwyr y bydd rhai o'r planhigion hyn yn tyfu. Mae gan Goed Lea a Paget (SoDdGA) gerllaw goetiroedd dail llydan cain, wedi eu carpedu â chlychau'r gog a blodau'r gwynt yn y gwanwyn.

Ewch i'r wefan
Gwersyll Capler

Mae'r fryngaer hon o'r Oes Haearn yn nodwedd amlwg yn y darn o gefn gwlad sydd oddi amgylch ac mae ganddi olygfeydd eang o'r De a'r Gorllewin. Mae'n siâp hirgrwn ac mae ganddi ragfuriau dwbl ar ei hochr ddeheuol, ond dim ond un rhagfur ar ei hochr ogleddol serth. Defnyddiwyd y gwersyll hwn o tua 500 CC hyd canol neu ddiwedd yr 2il neu'r 3edd ganrif OC.

Ewch i'r wefan

Cynllunio Eich Antur

Passport StampBoots Illustration

Pasbort Llwybr 
Dyffryn Gwy

Mae'n gyflawniad gwych i gerdded y llwybr cyfan, pob milltir o'r 136. Nodwch y milltiroedd drwy gadw cofnod o'ch taith a chasglu stampiau pasbort (digidol) ar hyd y daith…

Creu pasbort